UP Hub -
ВИД НА МАЙБУТНЄ

UP Hub - ВИД НА МАЙБУТНЄ

СТВОРЕННЯ БІЗНЕСУ

СТВОРЕННЯ БІЗНЕСУ

СТВОРЕННЯ
БІЗНЕСУ

Юридичні послуги

Підготовка установчих документів

Реєстрація юридичної особи

Мовний переклад

Нотаріальна підтримка

Отримання необхідних реє­стра­цій­них свідоцтв

Сертифікація і ліцензування

Фінансові послуги

Організація бухгалтерського обліку

Організація банківського обслуговування

Подат­ко­ве кон­суль­ту­ван­ня

HR-підтримка

Селекція і підбір персоналу

Сприяння в працевлаштуванні

Кар'єрний консалтинг

Легалізація перебування

Аналіз ринку праці, визначення ринкових рівнів зарплат і ком­пен­са­цій

Побудова кон­ку­рен­то­спро­мож­ної по­лі­ти­ки винагород

Орга­ні­за­цій­но­-ад­мі­ні­стра­тив­ні пос­луги

Оренда і обслуговування віртуального офісу

Оренда / купівля нерухомості

Організація роботи офісу

Мовний переклад

Бізнес-­кон­суль­ту­ван­ня

Адаптація бізнес-ідеї до місцевого ринку

Підтримка у визначенні бізнес стратегії

Пошук партнерів і клієнтів

СУПРОВІД БІЗНЕСУ

СУПРОВІД БІЗНЕСУ

СУПРОВІД
БІЗНЕСУ

Юридичні послуги

Договірно-правове обслуговування

Сертифікація і ліцензування

Юридичні консультації та висновки

Претензійно-­по­зов­на робота

Судові розгляди

Адвокатські послуги

Представлення інтересів фірми

Корпоративне обслуговування

Нотаріальна підтримка

Фінансові послуги

Бухгалтерське об­слу­говування

Облік кадрів і заробітної плати (аутсорсинг)

Організація банківського обслуговуванн

Податкове консультування

Пошук джерел фінансування бізнесу

Залучення оборотного і інвестиційного капіталу

Формування фінансової структури

Страхування

Фінансове планування

Оптимізація витрат на ведення бізнесу

Інвестиційні послуги

Пошук і залучення інвесторів

Пошук і аналіз об'єктів для інвестування

Організація і проведення due-diligence

Нагляд за реалізацією інвестицій

Розробка і реалізація інвестиційних програм

Медіація та супровід процесу інвестування

Представлен­ня ін­те­ре­сів влас­ни­ка

HR-підтримка та навчання

Підбір персоналу

Працевлаштування

Легалізація перебування

Організація програм навчання та стажування

Навчання і розвиток персоналу

Кадровий аутстаффінг

Орга­ні­за­цій­но-­ад­мі­ні­стра­тив­ні по­слуги

Оренда/­ку­пів­ля не­ру­хо­мості

Організація роботи офісу

Мовний переклад

Транспортне об­слу­го­ву­ва­ння

Телеко­му­ні­ка­цій­не об­слу­го­ву­ван­ня

Бізнес-­кон­суль­ту­вання

Бізнес-­кон­суль­ту­ван­ня

Адаптація бізнес-ідеї до місцевого ринку

Підтримка у виз­на­чен­ні біз­нес-­стра­тегії

Формування бізнес-моделі

Управління ризиками

Структуризація бізнесу

Підготовка та про­ве­ден­ня пре­зен­та­цій

Підбір складу і ко­ор­ди­намція ро­бо­чих груп, що ство­ре­ні для реа­лі­за­ції конк­рет­них зав­дань або про­ек­тів

Маркетингові послуги

Маркетингові послуги

Пошук партнерів і клієнтів

Переговорний процес

Виведення продукції / товарів на ринок

Аналіз ринку

Рекламні послуги та лоббінг

Організація і проведення виставок та конференцій

Логістичні послуги

Транспортні послуги

Складські послуги

Митні послуги

Брокерські послуги

РОЗВИТОК БІЗНЕСУ

РОЗВИТОК БІЗНЕСУ

РОЗВИТОК
БІЗНЕСУ

Спів­пра­ця з роз­вит­ку біз­не­су по­ля­гає в ро­бо­ті на­шої ко­ман­ди із за­лу­чен­ням на­яв­них ін­те­лек­ту­аль­них і ма­те­ріаль­них ре­сур­сів і учас­ті в кін­це­во­му ре­зуль­та­ті. При цьо­му, спів­пра­ця з роз­вит­ку біз­не­су мо­же бу­ти реа­лі­зо­ва­но в різ­них фор­ма­тах:

Управ­ління на­яв­ним або ство­рю­ва­ним біз­не­сом як на тим­ча­со­вій, так і на пос­тій­ній ос­но­ві

Під­го­тов­ка та ко­ор­ди­на­ція ке­рую­чої ко­ман­ди, спіль­не ве­ден­ня біз­не­су при част­ко­вій (до­льо­вій) учас­ті

Ін­вес­ту­ван­ня в на­яв­ний або ство­рю­ва­ний біз­нес, пред­став­лен­ня ін­те­ре­сів влас­ни­ка (- ів) біз­не­су в кор­по­ра­тив­них ор­га­нах уп­рав­лін­ня

Довірче управління активами бізнесу

Го­лов­ною ме­тою та­кої спів­пра­ці є до­сяг­нен­ня мак­си­маль­но­го ре­зуль­та­ту спіль­ної ді­яль­нос­ті. Для цьо­го ми го­то­ві на­да­ва­ти весь спектр на­ших пос­луг і, при не­об­хід­нос­ті, за­лу­чи­ти вузь­ко­спе­ціа­лі­зо­ва­них кон­суль­тан­тів для ус­піш­но­го ви­рі­шен­ня не­стандарт­них зав­даньUP Hub -
ВИД НА МАЙБУТНЄ

EN RU
UA
EN
RU