Основними цілями нашої
діяльності є створення,
супровід і розвиток бізнесу
наших клієнтів на основі партнерства

Основними цілями нашої діяльності є створення, супровід і розвиток бізнесу наших клієнтів на основі партнерства

МИ ПРОПОНУЄМО сво­їм клі­єн­там пов­ний комп­лекс пос­луг, по­в'я­за­них зі ство­рен­ням і роз­вит­ком біз­несу, а та­кож його су­про­во­дом в Поль­щі і Укра­їні

НАША СТРАТЕГІЧ­НА МЕТА - ста­ти для кож­ного клі­єн­та на­дій­ним парт­не­ром, який під­ви­щує ефек­тив­ність в до­сяг­нен­ні пос­тав­ле­них ці­лей, при цьому роз­ді­ляючи від­по­ві­даль­ність за ре­зуль­тат ро­боти

МАЮЧИ ВИСОКУ КОМ­ПЕ­ТЕН­ЦІЮ в різ­них сфе­рах біз­не­су, ко­ман­да про­ек­ту ста­вить сво­їм зав­дан­ням на­дан­ня пов­ного спект­ру пос­луг та ре­зуль­та­тив­них рі­шень клі­єнту

СТРАТЕГІЯ РОЗ­ВИТ­КУ ПРОЕК­ТУ є ство­рен­ня спри­ят­ли­вих умов для екс­пан­сії ук­ра­їнсь­кого біз­несу в Поль­щі та поль­сько­го біз­несу в Ук­ра­їні

Наша
КЛЮЧОВА КОМПЕТЕНЦІЯ-
системне розуміння бізнес-середовища, і як результат, здатність комплексно вирішувати завдання, що виникають в процесі діяльності

Бізнес-платформа UP Hub сприятиме в ситуаціях, коли необхідно залучити вузькоспеціалізованих експертів, консультантів і виконавців, при цьому організує і скоординує їх роботу

Ми пропонуємо:

Індиві­дуаль­ний під­хід до пи­тань, си­туа­цій і умов, в яких пра­цює наш клі­єнт

Чітке визна­чен­ня цілей і зав­дань спів­пра­ці

Розподіл обо­в'яз­ків між учас­ни­ка­ми і парт­не­ра­ми біз­нес-­про­екту, по­слі­дов­ність в за­пла­но­ва­них діях

Організацію та ко­ор­ди­на­цію ро­бо­ти кон­суль­та­цій­ної ро­бо­чої гру­пи

Цілеспрямо­ва­ну ро­бо­ту по ско­ро­чен­ню вит­рат клі­єн­та на біз­нес-­про­ект і про­зор­ість вит­рат

Виконувати роль ко­ор­ди­на­то­ра у вза­ємо­дії з різ­ни­ми ком­па­нія­ми і ор­га­ні­за­ці­ями при реа­лі­за­ціі біз­нес-­про­ек­та

НАША КОМАНДА об'єднує фахівців з великим практичним досвідом і націлених на комплексне рішення задач, що виникають в процесі операційної діяльності компанії

У КОМАНДІ UP Hub- компетентні практики, націлені на вирішення комплексу бізнес-завдань різного равня складності

НАША КОМАНДА об'єднує фахівців з великим практичним досвідом і націлених на комплексне рішення задач, що виникають в процесі операційної діяльності компанії

У КОМАНДІ UP Hub - компетентні практики, націлені на вирішення комплексу бізнес-завдань різного равня складності

Ми зібрали в команді фахівців, що мають досвід комплексного вирішення бізнес-завдань будь-якої складності

Учасники команди мають загальні життєві цінності і використовують в роботі основні принципи і підходи:

Cистемне партнерство

Ос­но­ва в на­шій ро­бо­ті з клі­єн­та­ми, то­бто все­біч­на під­трим­ка та на­дан­ня всі­єї не­об­хід­ної ін­фор­ма­ції. Цей під­хід за­без­пе­чує вза­ємо­ви­гід­ні парт­нерсь­кі від­но­си­ни, спри­яє ди­на­міч­но­му роз­вит­ку, до­зво­ляє зро­би­ти біз­нес на­ших клі­єн­тів більш ефек­тив­ним і на­дій­ним. Ми роз­гля­да­ємо на­ших клі­єн­тів не як за­мов­ни­ків, а як парт­не­рів у біз­несі, в до­сяг­нен­ні ці­лей і роз­вит­ку

Ефективністьь

Ми спо­ві­ду­ємо під­хід, що будь-­яка про­по­зи­ція і дію помвин­ні при­но­си­ти конкмрет­ний ефект у ко­рот­ко­стро­ко­вій або в дов­го­стро­ко­вій пер­спек­ти­ві

Професіоналізм

За пле­чи­ма кож­но­го з парт­нерів UpHub вар­то ба­га­то­річ­ний дос­від уп­рав­лін­ця, ряд ус­піш­но реа­лі­зо­ва­них про­ек­тів та стар­та­пів в Пол­ьщі, Ук­ра­їні та ін­ших кра­їнах

Клієнто-
орієнтованість

Як док­тор пер­шо­го кон­та­кту, спо­ча­тку ми про­ве­де­мо ін­терв'ю з клі­єн­том (ін­ди­ві­ду­аль­ним суб'єк­том або влас­ни­ком ма­л­ого/­се­ред­ньо­го біз­не­су)

Якість

Ми при­хиль­ни­ки те­зи «кра­ще мен­ше, та кра­ще». Ми не же­не­мо­ся за кіль­кіс­тю, а фо­ку­су­ємо­ся на го­лов­них де­та­лях

Відповідальність

Реа­лі­за­ція про­ек­тів на­ших клі­єн­тів ба­зу­єть­ся на вза­ємн­ій від­по­ві­даль­нос­ті всіх учас­ни­ків

Надійність

Це той фак­тор, який об'єд­нує про­фе­сіо­на­лів, те, чого не ви­ста­чає всім нам в мін­ли­во­му сві­ті. Ми не змі­ню­ємо сво­їх цін­нос­тей і ві­ри­мо, що по­діб­не при­тя­гує по­діб­не

Платформа Up Hub створена професіо­налами реального бізнесу, які мають великий практичний досвід керівництва компаніями і реалізації бізнес-проектів
Учасники нашої команди працювали на підприємствах в різних галузях, зокрема:

Основними нашими
перевагами є:

- cистемний підхід при реалізації проектів
- опора на локальних експертів і виконавців
- робота за принципом «послуги під ключ»

Основними нашими
перевагами є::

- cистемний підхід при реалізації проектів
- опора на локальних експертів і виконавців
- робота за принципом «послуги під ключ»

Системний підхід
підхід

Отримання послуги
під ключ

Представництва

Співробітництво
з експертами

Надійні
партнери в Польщі

Основними цілями нашої
діяльності є створення,
супровід і розвиток бізнесу
наших клієнтів на основі партнерства

EN RU
UA
EN
RU